آرشیو باتری

ترفند: سریع بفهمید که باتری قلمی پر است یا خالی؟

با یک ترفند کوچک ظرف چند ثانیه بفهمید که باتری قلمی پر است یا خالی.

چگونه از باتری نیمه قلمی به جای باتری قلمی استفاده کنیم؟

آیا برای شما اتفاق افتاده که نیاز به باتری قلمی داشته باشید ولی فقط باتری نیمه قلمی موجود داشته باشید؟ ترفند تبدیل باتری نیمه قلمی به قلمی را اینجا بخوانید.